Как можете да дойдете до нас:

    Прегледите и консултациите се извършват след предварително записване
на тел.: 032/650 872 или лично на адрес:
гр. Пловдив, бул. "Александър Стамболийски" 105
(в сградата на Медицински Център "Южен Полъх" - партер)
в работното време на центъра:

от  вторник до събота - от 9 до 17 часа.

Вижте по-голяма карта
    Запитвания по вашия конкретен случай можете да изпращате  по факс,
на нашия plovdiv@intermed-prima.com или по пощата на адреса на центъра.
    След записване на час за преглед или след получаване на кратък писмен
отговор от нашите специалисти:
  1.Съберете досегашната ви документация за заболяването.
  2.Проведете препоръчаните в краткото писмо от нашия специалист изследвания.
  3.Ако нашите предварителни препоръки включват необходимост от кон-
султации при други от нашите специалисти, запишете при регистратора
час и за тези прегледи.
     Съобразете времето на пристигане и пребиваване в центъра с времетрае-
нето на прегледите при нас:
     - Първичен неврологичен, психиатричен и генетичен преглед - 1час.
     - Контролен неврологичен и психиатричен преглед - 30 минути.
     - Първичен и контролен ортопедичен, педиатричен - 30 минути.
     - Всяка психологична консултация  и интервенция има
времетраене - 1час.
     - Всяка рехабилитация има времетраене - 1час.
  4.Ако разполагате с вече направени или ви препоръчаме да направите
видеозаснемане на особеностите в поведението, движенията или други от-
клонения в състоянието на пациента, носете със себе си видеокасетите. Вие
сами могете да направите видеозаснемане на рехабилитацията, логопедич-
ните занимания и пр. след предварителна уговорка с нашия специалист.
  5.Резюмирайте писмено вашата или на вашия близък/дете история на за-
боляването, ефекта от и вида(наименованията, продължителността и дозите) на приложените до сега медикаменти.
  6.Пригответе се да записвате препоръките от консултациите, в частност
тези от рехабилитацията, логопедичните и психологични консултации.
  7.Контролните прегледи се извършват също след предварително записване
по телефона или на регистратурата.
  8.При промяна на часа или невъзможност за посещение при нас в опреде-
ления час, ви молим да ни предизвестите по телефона.
  9.Тъй като нашите специалисти консултират в различни дни и часове в
зависимост от месечния си график, ние също поемаме ангажимент своевре-
менно да ви предизвестим за настъпили промени.